Charakteristika LS Ledeč nad Sázavou

 

Základní údaje a organizační členění

Lesní správa (LS) Ledeč nad Sázavou obhospodařuje 14 061 ha lesních pozemků ve vlastnictví státu na katastrální výměře 173 000 ha a prostřednictvím revírníků zajišťuje činnosti odborného lesního hospodáře pro lesy fyzických osob a obcí o výměře 9 005 ha. Personálně jsou tyto úkoly zajišťovány v terénu čtrnácti revírníky, dvěma adjunkty, dvěma referenty odbytu a patnácti technickými pracovníky v lesním hospodářství, na ústředí LS potom lesním správcem, jeho zástupcem, technikem, dvěma pracovníky pro oblast pozemkové evidence, pracovníkem pro hmotný investiční majetek a dvěma účetními. LS organizačně spadá pod oblastní ředitelství Vysočina.

Členitost terénu, klimatické a geologické poměry

LS leží z větší části v nejrozsáhlejší přírodní lesní oblasti České republiky – Českomoravské vrchovině a jihozápadní část mezi řekami Sázavou a Želivkou patří ke Středočeské pahorkatině. Vodní toky přísluší k pomoří Severního moře. Nadmořská výška ploch LS se pohybuje od 333 m n. m. do 713 m n. m. Nejnižší bod leží na vodním díle Želivka u Nesměřic. K nejvýznačnějším vrcholům na území lesní správy patří vůbec nejvyšší vrch Strážník ležící jihozápadně od Větrného Jeníkova. Druhým nejvyšším vrcholem je Melechov (709 m n. m.), který tvoří poměrně rozsáhlý masiv. Dalším význačným vrcholem je Orlík (678 m n. m.) u Humpolce se zříceninou hradu Orlík. LS spadá do klimatické oblasti mírně teplé. Celkový roční úhrn srážek kolísá mezi 650 až 750 mm, se stoupající nadmořskou výškou srážky přibývají. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 6,5-7,5 °C.

Po geologické stránce náleží dané území do Českého krystalinika. Podloží je tvořeno převážně žulami, rulami a pararulami. S ohledem na geologické podloží jsou zde vytvořeny půdy fyzikálně i chemicky jako celek poměrně příznivé. Z půdních typů jsou zde vyvinuty převážně hnědé lesní půdy (kambizemě).

Kategorie lesů

Hlavní funkcí lesních porostů v této oblasti je produkce dřevní hmoty. Přírodní podmínky a hospodářský tvar lesa umožňují dosáhnout nadprůměrné hmotné produkce a značný podíl cenných sortimentů.

Díky relativní neporušenosti prostředí byla na Želivce vybudována rozsáhlá vodní nádrž Švihov, sloužící jako zdroj pitné vody pro Prahu, okolní města a obce. Rozsáhlé povodí Želivky v oblasti vodní nádrže je prohlášeno za pásmo hygienické ochrany vod I. stupně a tyto lesy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení.

Okolí řeky Sázavy je rekreační oblastí vyhledávanou v letním období turisty a vodáky. Atraktivní je zejména část nacházející se v přírodní rezervaci Stvořidla. Tato rezervace je zařazena do lesů zvláštního určení o výměře 183 ha. Mimořádně nepříznivá stanoviště – skalnaté svahy v okolí řek – jsou zařazeny do ochranných lesů o výměře 47 ha.

Zdravotní stav lesa

Lesy jsou v současnosti výrazně ovlivněny probíhající kůrovcovou kalamitou.  Dále se se na poškození dřevin podílí zvěř (okus), vítr (vývraty a zlomy smrku), houby (hniloba smrku – václavka obecná, kořenovník vrstevnatý) a mokrý sníh (vrškové zlomy). Směr nebezpečných větrů je západní a severozápadní, v zimě je nebezpečné i jihovýchodní proudění, které přináší mlhy a vznik námrazy, zejména na jihovýchodních svazích a okrajích lesa.

Lesnické hospodaření

Základní strategií lesnického hospodaření podniku je trvale udržitelné obhospodařování lesů. To znamená, že je vyvíjena maximální snaha k zabezpečení nepřetržitého a vyváženého plnění produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa. Tato strategie zahrnuje zejména snahu o:

  • zvyšování podílu přirozené obnovy
  • zvyšování stability porostů včasnými výchovnými zásahy a s tím spojené snižování nahodilých těžeb
  • snižování nezdarů zalesňování
  • zvyšování zastoupení listnáčů a jedle v porostech
  • zabezpečení důsledné ochrany lesa proti škůdcům